Adatvédelmi szabályzat

Adatmódosítást az info@regiotelefonkonyv.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

A weboldalt (a továbbiakban: honlapot) a Régió Telefonkönyv Kft. (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) üzemelteti.

Ön keresőrendszerünket ingyenesen és anélkül használhatja keresésre, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, de van néhány kivétel. A honlapra való jelentkezés ugyanis adatkitöltéshez kötött (pl..: név, telefonszám, cégnév) Önt a jelentkezés során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (cégnév) megadása elengedhetetlenül szükséges, más adatok (pl. név) pontos megadása a regisztrációnak nem előfeltétele, csak kérés, bizonyos okkal (pl. könnyebb azonosításhoz, visszahívás esetén). Cégünk, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.


Adatkezelési Feltételek


1. Az alapadatok, hirdetések és egyéb közzétett információk tartalma
Az alapadatok, hirdetések és egyéb közreadásra szánt információk tartalmáért az Adatközlő a felelős.

Cégünk jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni az Adatközlő által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. Az eljárás keretében Cégünk visszautasíthatja a közreadásra szánt adat megjelentetését, amennyiben az jogszabályt vagy etikai normát sért. Cégünk abban az esetben is jogosult visszautasítani a megjelentetést, ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti.

Adatként, fényképként vagy bármely más formában közreadásra szánt információ visszautasítására különösen okot adhat, ha jogosulatlan adatkezelés gyanúja áll fenn, vagy ha a közreadásra szánt információ:
-hamis adatot tartalmaz
-szerzői jogot vagy üzleti titkot sért
-magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti
-erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz
-vallást, etnika hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért
-kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz
-személyes szexuális szolgáltatást kínál
-a közönség számára megbotránkoztató lehet
-egyéb jogszabályba vagy közerkölcsbe ütközik.
Az Adatközlő felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne tartalmazzon valótlan adatot, ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Az Adatközlő felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat és egyéb információkat a Cégünk moderátora felülvizsgálja vagy sem.


2. Az alapadatok és a hirdetések kezelése (adatkezelés) és felhasználása
A telefonkönyvben közétett adatokat és hirdetéseket kizárólag a tudakozódás céljával szabad felhasználni. Ettől eltérő célú felhasználásra, az adatok bármely célú tömeges kezelésére, kinyerésére kizárólag a Régió Telefonkönyv Kft. írásos engedélye adhat felhatalmazást.

Kiemelten tiltott:
-az adatoknak a mindennapos használatot meghaladó mértékű, tömeges kinyerése, akár kézi erővel, akár fényképezéssel, másolással, bármely sokszorosítási technikával, akár számítógépes program használata révén
-az adatbázis vagy annak részletének felhasználása bármilyen névsorhoz, listához vagy bármilyen más adatgyűjteményhez, függetlenül attól, hogy mi a fölhasználás célja
-az egyes adatok, az adtabázis vagy annak részlete, továbbá a Régió Telefonkönyv Kft. által kiadott névsorok további értékesítése

 

2.1 Adatkezelési eljárások (a kapott adatok)
Cégünk a kapott adatokat a bennük foglalt adatkezelési utasításnak megfelelően kezeli. Az adatkezelési utasítás az előfizetői szerződés része, annak tartalma az előfizető és a szolgáltató közötti megállapodástól függ. Az adatkezelési utasítás módosítását a szolgáltatónál lehet kezdeményezni.
Cégünkhöz nem érkezik olyan előfizetői adat, melynek tulajdonosa megtiltotta adatainak közzétételét. Tiltás következményeként, gondoskodunk azok eltávolításáról a közzétételek közül, maradéktalanul.


2.2. Adatkezelési eljárások személyes adatokra vonatkozóan
Cégünk a személyes adatokat kizárólag akkor jelenteti meg és/vagy adja tovább harmadik személynek, ha arra az adat tulajdonosától határozott igenlő hozzájárulást kap. A személyes adatok üzletszerzési célra való felhasználásának tiltását a Régió Telefonkönyv Kft. a jogszabálynak megfelelően jelöli a kiadványaiban.

Cégünk az adatkezelésre vonatkozó korlátozásokat minden alvállalkozójával szemben szerződésben köti ki. Az adatok harmadik fél általi jogtalan kezelését a Régió Telefonkönyv Kft. folyamatosan frissített, korszerű számítógépes technológiával gátolja.


2.3. Adatkezelési eljárások a Régió Telefonkönyv Kft. kiadványaiban megjelenni szándékozó szereplők számára

Az Adatközlő (intézmény estében a nevében eljáró személy is) felelős azért, hogy jogosult az általa megadott adat kezelésére és kiadására. Amennyiben az Adatközlő intézmény, a nevében eljáró személy a jelen dokumentum tartalmának elfogadásával kijelenti, hogy jogosult az adott intézmény nevében adatot szolgáltatni.

Az Adatközlő vállalja, hogy adatainak változását haladéktalanul bejelenti a Régió Telefonkönyv Kft. -nek, illetve az általa Online közzétett adatokban és információkban történt változást haladéktalanul érvényesíti.

Az Adatközlő tudomásul veszi, hogy az üzleti névsorok kiadásának és terjesztésének üzleti alapját a hirdetési bevételek biztosítják, ezért hozzájárul, hogy az általa közzétett adatokat üzletszerzési célra felhasználják.


2.4. Az adatok törlése
Cégünk az adattulajdonos utasítására törli az általa megadott adatokat adatbázisaiból.

A Régió Telefonkönyv Kft. számviteli bizonylatain szereplő adatokat – kizárólag a bizonylat kiállításához köthető céllal – a Régió Telefonkönyv Kft. köteles kezelni addig, amíg a bizonylat jogszerűen megsemmisíthető. Az adatok a bizonylatok megsemmisítésével szintén megsemmisülnek.


2.5. Az applikációt használókra vonatkozó felhasználási feltételek
Ezek megegyeznek a Weboldalt használókra vonatkozó felhasználási feltételekkel.
Az applikációt használók bármely adatait, különösen a személyes adatait, sem az applikáció, sem pedig azon keresztül a Régió Telefonkönyv Kft. nem gyűjti semmilyen céllal vagy módon.
Az applikáció célja a könnyebb felhasználhatósággal függ össze, annak használata ingyenes, közvetítői jutalék cégünket nem illeti meg.
Az applikáció a Régió Telefonkönyv Kft. tulajdona, az abban szereplőkkel igen, az azzal való visszaélésekért Cégünk semmilyen felelőséget nem vállal.

Regisztráció